fbpx

Rancang Pewarisan

L O G I N
D A F T A R

UserName tidak boleh ada jarak atau noktah.
Contoh UserName - ali, ali2022, ali_ahmad, ali-ahmad

Untuk Daftar sebagai Peguam, Klik Disini

Polisi Privasi

Kami komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi anda mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. (“PDPA”)

Dengan mendaftar di Pewarisan.com, anda bersetuju dengan Polisi Privasi kami. 

Klik disini untuk Polisi Privasi kami

Kemaskini Maklumat
Nama (seperti dalam kad pengenalan)*
No. Kad Pengenalan*
Jantina*
Tarikh Lahir*
Alamat*
Poskod*
Bandar*
Negeri*
Adakah anda mempunyai anak dibawah umur atau OKU?*
Cadangan cara pembahagian baki harta*
Anggaran Nilai Harta Tidak Alih*
Rumah, Tanah, Kepentingan atas harta, Hak atau Faedah yang akan didapati daripada Tanah
Anggaran Nilai Harta Alih*
Wang Tunai, Saham, Simpanan Bank, KWSP, Insurans, Kenderaan , Senjata Api, Barang Kemas dan Barang -Barang Berharga
Anggaran Nilai Hutang*
Hutang anda dengan Bank, Organisasi atau Individu
Anggaran Nilai Penghutang*
Organisasi atau Individu yang berhutang dengan anda
Deklarasi*
Anda perlu dapatkan persetujuan dari semua waris untuk pembahagian secara Samarata
Maklumat Ahli

Sila kemaskini maklumat anda dan muat-naik salinan Kad Pengenalan.

Pastikan semua maklumat lengkap dan tepat.

Maklumat ini akan digunakan untuk menyediakan dokumen pewarisan anda seperti Surat Wasiat, Perisytiharan Harta Sepencarian dan Hibah.

Anda boleh memilih cara pebahagiaan harta pusaka anda secara Faraid atau samarata. Jika anda memilih secara samarata, anda perlu mendapatkan persetujuan semua waris.

Faraid

Sila dapatkan senarai waris yang layak dan pembahagiannya mengikut Faraid

Langkah seterusnya

Senaraikan waris yang layak mengikut pengiraan Faraid.

Kalkulator Faraid

Masukan bilangan waris anda yang masih hidup

Jantina*
Suami*
Isteri*
Bapa*
Datuk sebelah Bapa*
Ibu*
Nenek sebelah Bapa*
Nenek sebelah Ibu*
Anak Lelaki*
Cucu Lelaki dari Anak Lelaki*
Anak Perempuan*
Cucu Perempuan dari Anak Lelaki*
Saudara Lelaki Kandung *
Saudara Perempuan Kandung *
Saudara Lelaki Seibu *
Saudara Perempuan Seibu *
Saudara Lelaki Sebapa *
Saudara Perempuan Sebapa *
Waris

Sila senaraikan semua waris yang berhak mengikut Faraid dan kemaskini maklumat serta muat-naik salinan kad pengenalan.

Siapa waris yang berhak?

Untuk mendapatkan senarai waris yang berhak, sila gunakan kalkulator faraid yang disediakan. Hanya waris yang masih hidup semasa Pewasiat meninggal dunia akan dikira.

Pastikan anda kemaskini maklumat ini jika ada waris yang meninggal dunia kerana ianya akan membuat perubahan kepada pengiraan faraid.

Soalan Lazim

Jika waris tersebut meninggal dunia SEBELUM Pewasiat meninggal dunia, waris tersebut tidak termasuk sebagai waris yang layak.

Jika waris tersebut meninggal dunia SELEPAS Pewasiat meninggal dunia, waris tersebut akan dikira sebagai waris yang layak.

Anak angkat TIDAK dikira sebagai waris yang berhak.

Anak angkat hanya boleh menerima harta pusaka jika siMati ada meninggalkan wasiat dan membuat pembahagian kepada anak angkat tersebut. 

Pembahagian harta pusaka melalui wasiat kepada bukan waris tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta pusaka siMati.

Wasi

Wasi adalah orang yang dilantik oleh pemilik harta untuk untuk mentadbir harta pusaka selepas pemilik harta meninggal dunia.

Anda boleh melantik sehingga 4 orang Wasi dari kalangan ahli keluarga anda atau orang yang anda percayai.

Tanggungjawab wasi dalam urusan harta pusaka adalah:

 • Menjelskan belanja pengekebumian
 • Melunaskan hutang
  Memungut hutang
 • Mengumpulkan harta pusaka
 • Mengekalkan harta pusaka
 • Bahagian untuk waris tanpa hadir
 • Pentadbiran harta pusaka


Wasi juga perlu tahu:

 • Siapa waris yang berhak
 • Kadar bahagian waris yang sebenar
 • Mengadakan perjumpaan dan perbincangan
 • Jumlah harta peninggalan simati
 • Semak belanja kebumi
 • Siasat hutang simati
 • Siasat wasiat simati
 • Siasat dokumen hibah simati
 • Merekodkan dengan teliti segala maklumat untuk rujukan
Penjaga Harta Anak Bawah Umur atau OKU

Jika anda mempunyai anak dibawah umur atau OKU , anda perlu melantik satu atau dua orang sebagai penjaga harta, sehingga anak itu mencapai umur 18 tahun.

Merujuk kepada Enakmen Undang-undang Keluarga Islam,

Bapa adalah penjaga hakiki yang pertama dan utama bagi diri dan harta anaknya yang belum dewasa, dan apabila bapa telah mati, maka hak di sisi undang-undang bagi menjaga anaknya itu adalah turun kepada datuk lelaki di sebelah bapa (iaitu ayah kepada suami atau ayah mertua isteri). Jika datuk sudah meninggal, hak penjagaan berpindah kepada wasi yang dilantik oleh bapa kanak-kanak tadi.

Jika bapa tidak meninggalkan WASIAT pada waktu kematiannya dan ayahnya juga sudah meninggal, maka isteri tidak berhak dari sudut undang-undang syarak untuk menjaga harta anaknya yang masih bawah umur. 

Maka harta pusaka yang diterima oleh anak akan diserah kepada Amanah Raya untuk di jaga sehingga anak mencapai umur dewasa.

Sebaik-baiknya Suami melantik Isteri  sebagai penjaga harta anak-anak yang masih dibawah umur.


Seksyen 94. Orang yang berhak kepada penjagaan.

(1) Sungguhpun hak terhadap hadanah atau penjagaan anak mungkin terletakhak pada seseorang lain, bapa adalah penjaga hakiki yang pertama dan utama bagi diri, dan harta anaknya yang belum dewasa, dan apabila bapa telah mati, maka hak di sisi undang-undang bagi menjaga anaknya itu adalah turun kepada salah seorang daripada yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, iaitu-

(a) datuk lelaki sebelah bapa;

(b) wasi yang dilantik menurut wasiat bapa;

(c) wasi kepada wasi bapa;

(d) wasi datuk lelaki sebelah bapa;

(e) wasi kepada datuk sebelah bapa;
dengan syarat bahawa dia adalah seorang Islam, dewasa, siuman dan boleh dipercayai.

(2) Bapa hendaklah mempunyai, pada setiap masa, kuasa yang terbesar untuk membuat, melalui wasiat, pemindahan sebagaimana yang difikirkan paling sesuai sehubungan dengan penjagaan anak-anaknya yang belum dewasa dan pemeliharaan kepentingan mereka, dengan syarat bahawa dia adalah berkuasa penuh ke atas seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu.

(3) Subseksyen (1) tidaklah terpakai jika had-had dan syarat-syarat bagi suratcara yang meletakkan harta pada kanak-kanak dengan nyata tidak membenarkan orang yang tersebut di dalamnya daripada menjalankan apa-apa penjagaan ke atas harta itu, dan dalam hal yang demikian Mahkamah hendaklah melantik seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu.

(4) Bagi maksud penjagaan ke atas diri dan harta, seseorang hendaklah disifatkan sebagai kanak-kanak melainkan dia telah genap umur lapan belas tahun.

(5) Walau apapun peruntukan-peruntukan di atas, kebajikan anak hendaklah diutamakan dalam menentukan penjagaan kanak-kanak dan hartanya.

Harta

Senaraikan semua harta-harta anda.

Harta alih ialah harta yang bukan dalam bentuk tanah ataupun rumah. Ia adalah seperti:

 • Duit simpanan dalam bank
 • Wang Tunai
 • Simpanan KWSP
 • Simpanan Tabung Haji
 • Saham (BSKL, SDN BHD, Koperasi, BKRM, ASB)
 • Perabot.
 • Kenderaan (kereta, motor, bot)
 • Pampasan pengambilan tanah dan sebagainya.
 • Pampasan insuran atau takaful
 • Binatang ternakan atau belaan (pet)
 • Barang kemas (cincin, gelang, rantai dll)
 • Juga lain-lain yang seumpamanya dengannya.


Harta tak alih ialah tanah atau kepentingan di atasnya. Contohnya ialah:

 • Tanah yang mempunyai geran dan nama si mati didaftarkan atas namanya.
 • Si mati ada mengusahakan ataupun memohon tanah A.A atau T.O.L semasa hidup daripada membuat bayaran premium.
 • Tanah yang dipajakkan seperti lombong dan lain-lain berserta kepentingannya.
 • Tanah yang dipegang oleh seseorang bagi pihak si mati sama ada sebagai pemegang amanah, pentadbir, ataupun waki;.
 • Tanah yang patut diturun milik kepada si mati daripada pusaka yang sedang dibahagikan.
 • Pegangan di bawah Land (Group Settlement Areas) act 1960. (tertakluk kepada peruntukan undang-undang)
 • Sesuatu kepentingan dalam gadaian ataupun pajakan.
 • Rumah pangsa/ apartmen/kondo.
 • Lain-lain yang seumpamanya dengannya.
Pembahagian Harta

Pembahagian Harta bolehlah dilakukan menggunakan 3 kaedah.

1. Harta Sepencarian
Anda hanya boleh buat pemberian dibawah Harta Sepencarian kepada pasangan anda sahaja.

2. Hibah
Hanya harta yang bebas hutang sahaja yang boleh dihibahkan.
Anda boleh membuat pemberian Hibah kepada sesiapa sahaja seperti isteri, anak, anak angkat, saudara, rakan dan lain-lain.

3. Wasiat
Anda boleh mewasiatkan sehingga 1/3 dari harta anda sebagai Wakaf/Sedekah atau pemberian kepada bukan waris seperti anak angkat, anak tiri dan lain-lain.

Hutang

Senaraikan semua hutang-hutang anda.

Senarai semak:-

 • Kad Kredit
 • Pinjaman Rumah (nyatakan kalau di lindungi dengan MRTA)
 • Pinjaman Kenderaan
 • Pinjaman peribadi
 • Pinjaman perniagaan
 • Pinjaman pelajaran PTPTN / biasiswa (Semak terma perjanjian)
 • Pinjaman koperasi
 • Kontrak bayaran tertunda (e.g. Handphone dari Celcom/Maxis, atau pakej Astro)
 • Fidyah
 • Badal Haji (jika cukup syarat)
 • LHDN (hubungi untuk pelepasan)
 • Lain-lain hutang

Soalan Lazim: 
Q: Arwah ada ambil pakej/kontrak dengan telco untuk tempoh tertentu, yang mana diberi handphone percuma. Adakah ini dikira sebagai hutang?
A: Ia bergantung kepada terma yang ditandatangi dan dipersetujui. Ini sama dengan pakej Astro. Elok hubungi pihak telco/Astro untuk mendapatkan penjelasan tentang pakej yang telah di ambil arwah.
Penghutang

Senaraikan semua hutang-hutang oleh individu atau organisasi kepada anda.

Ini akan memudahkan waris anda untuk mendapatkan hutang-hutang tersebut.

Khairat

Senaraikan semua Skim Khairat yang anda sertai samaada melalui masjid, tempat kerja, skim takaful dan lain-lain.

Dengan adanya senarai ini akan memudahkan urusan keluarga anda nanti.

Sila semak dari pada senarai berikut:-

1. Khairat Masjid setempat

2.Tabung Haji ((Syarat simati ahli/mencarum di TH)

3. Perkeso (Syarat si mati ahli/pernah mencarum )

4. KWSP (Syarat ahli/pencarum KWSP)

5. Pembayar Zakat ( pembakar Zakar PPZ atau lain-lain)

6. Bantuan Mengurus Jenazah JPA) (Syrat: Pesara Kakitangan Awam)

7. Bank Rakyat (Syarat – ada akaun Bank Rakyat)

8. Maybank ( Syarat : Akaun individu sahaja)

9. ASNB ( (Syarat: ikut baki pelaburan terakhir)

10. Bantuan Keluarga Malaysia (Skim Khairat Kematiaan (SKK) layak bagi Kategori Isu Rumah dan Warga Emas Bujang/Tiada pasangan sahaja)

11. Skim Takaful (semak dengan skim takaful yang di langgan)

12. Persatuan/Koperasi

13.Pemegang Kad Kredit Islamic (semak dengan bank)


Contoh:

Takaful

Senaraikan semua Skim Takaful yang anda sertai.

Dengan adanya senarai ini akan memudahkan urusan keluarga anda nanti.

Contoh :

Orang yang perlu dihubungi

Senaraikan orang-orang yang perlu dihubungi oleh waris apabila berlaku kematian. 

Ini akan memudahkan urusan keluarga anda.

Contoh: